ബോട്ടിന്റെ സമയപ്പട്ടിക

 1. വേഗ-120 ബോട്ട് സേവനങ്ങള്‍

 2. ആലപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 3. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്വ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 4. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാവാലം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 5. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുഹമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 6. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നെടുമുടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 7. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാണവള്ളി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 8. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുളിങ്കുന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 9. എറണാംകുളം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 10. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 11. കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 12. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 13. കൊല്ലം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

 14. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പറശ്ശിനിക്കടവില്‍ നിന്നുള്ള ബോട്ട് സര്‍വ്വീസ്

 15. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരില്‍ നിന്നുള്ള ബോട്ട് സര്‍വ്വീസ്

 16. കാസർകോട്‌ ജില്ലയിലെ ആയിട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2685. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2598890.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?