ബോട്ട് സ൪വ്വീസ് – ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും

ഷെഡ്യൂള്‍-I
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 9.15 ചങ്ങനാശ്ശേരി ആലപ്പുഴ
2 13.00 ആലപ്പുഴ മിഖായേല്‍ പള്ളി
3 15.40 മിഖായേല്‍ പള്ളി ലിസ്യൂ
4 16.15 ലിസ്യു ചങ്ങനാശ്ശേരി
5 20.00 ചങ്ങനാശ്ശേരി രാജപുരം
6 21.30 രാജപുരം കൃഷ്ണപുരം
7 5.20 കൃഷ്ണപുരം അരമന
8 6.45 അരമന ചങ്ങനാശ്ശേരി

 

ഷെഡ്യൂള്‍-II
ക്ര. സം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 12.30 ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമന
2 14.45 അരമന ചങ്ങനാശ്ശേരി
3 16.45 ചങ്ങനാശ്ശേരി ആലപ്പുഴ
4 20.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം
5 22.15 കൃഷ്ണപുരം രാജപുരം
6 5.45 രാജപുരം ചങ്ങനാശ്ശേരി
7 7.45 ചങ്ങനാശ്ശേരി ലിസ്യൂ
8 9.15 ലിസ്യൂ ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 377. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2512211.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?