ഡയറക്ടറേററ്, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്
കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്‌ സ്റ്റേഷൻ അരികെ, ആലപ്പുഴ
കേരളം, ഇന്ത്യ, പിൻ - 688011
  പദവി ഫോണ്‍
1 ഡയറക്ടർ 0477-2253770
2 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ് 0477-2252015
3 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 0477-2252015
4 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഭരണം) 0477-2252015
5 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ആഡിറ്റ്) 0477-2252015
6 ട്രാഫിക് സൂപ്രണ്ട് 0477-2252015
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 1190. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2624391.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?