ആലപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടിന്റെ സേവനങ്ങൾ

ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി
1 5.30 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം കുപ്പപ്പുറം സി ബ്ലോക്ക് വഴി
2 5.55 ആലപ്പുഴ കൈനകരി റോഡ്, പുല്ലാത്ത്ശ്ശേരി (പുന്നമട വഴി) നോ൪ത്ത് പാണ്ടിച്ചേരി വഴി (സീ-കുട്ടനാട്)
3 6.30 ആലപ്പുഴ രാമ൯കരി കന്നിട്ട, ആയിരവേലി വഴി
4 6.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം (സൂപ്പ൪) സി ബ്ലോക്ക് വഴി
5 7.00 ആലപ്പുഴ കൈലാസം കന്നിട്ട, വേണാട്ട്കാട്
6 7.05 ആലപ്പുഴ കായല്‍പ്പുറം സോമ൯ ജെട്ടി, നോ൪ത്ത് വേണാട്ട് കാട്
7 7.15 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പുല്ലാത്ത്ശ്ശേരി
8 7.30 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി (സൂപ്പ൪) കന്നിട്ട, വേണാട്ട്കാട്
9 8.00 ആലപ്പുഴ കിടങ്ങറ മില്‍ സി ബ്ലോക്ക്, ലിസിയോ വഴി
10 8.20 ആലപ്പുഴ കൈനകരി റോഡ് പുഞ്ചിരി നോ൪ത്ത് വഴി (സീ കുട്ടനാട്)
11 8.30 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട ആയിരവേലി വഴി
12 9.35 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കുപ്പപ്പുറം പാണ്ടിശ്ശേരി, പാട്ടാശ്ശേരി
13 9.45 ആലപ്പുഴ ഗ്രാമീണ സോമ൯ ജെട്ടി വഴി
14 10.00 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട, ആയിരവേലി വഴി
15 10.00 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം സീ-ബ്ലോക്ക് - ലിസിയോ
16 10.15 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം പാണ്ടിശ്ശേരി - വേണാട്ട് കാട്
17 10.30 ആലപ്പുഴ കൊല്ലം (ടൂറിസ്റ്റ് അപ്പ൪ ഡെക്ക്)  
18 10:45 ആലപ്പുഴ കൈനകരി റോഡ്‌ സോമ൯ ജെട്ടി ( സീ-കുട്ടനാട്)
19 11.15 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം (സൂപ്പ൪) കുപ്പപ്പുറം - സീ ബ്ലോക്ക് വഴി
20 11.30 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം സോമ൯ ജെട്ടി - കുപ്പപ്പുറം - പുല്ലാത്ത്ശ്ശേരി
21 11.45 ആലപ്പുഴ വേണാട്ടകാട് കന്നിട്ട
22 12.00 ആലപ്പുഴ കൈനകരി സ്കൂള്‍ കുപ്പപ്പുറം - പനയ്ക്കല്‍ തോട്
23 12.30 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി (സൂപ്പ൪) കന്നിട്ട - ആയിരവേലി വഴി
24 12.30 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കുപ്പപ്പുറം - വേണാട്ട് കാട് - പാണ്ടിശ്ശേരി വഴി
25 13.00 ആലപ്പുഴ പുളിങ്കുന്ന് കുപ്പപ്പുറം - പാണ്ടിശ്ശേരി - വേണാട്ട് കാട്
26 13.00 ആലപ്പുഴ മിഖായേല്‍പള്ളി സോമ൯ - കുപ്പപ്പുറം - സി-ബ്ലോക്ക് വഴി
27 13.35 ആലപ്പുഴ കൈനകരി റോഡ് സീ-കുട്ടനാട്
28 13.40 ആലപ്പുഴ കണ്ടങ്കരി ആശ്രമം (കന്നിട്ട - നെടുമുടി - ചമ്പക്കുളം)
29 13.45 ആലപ്പുഴ പുളിങ്കുന്ന് കുപ്പപ്പുറം - പനയ്ക്കല്‍ തോട് - വേണാട്ട് കാട് വഴി
30 14.00 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം സീ-ബ്ലോക്ക് - കുപ്പപ്പുറം
31 14.30 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കുപ്പപ്പുറം - ചിത്തിര വഴി
32 15.00 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം കുപ്പപ്പുറം - സീ ബ്ലോക്ക് വഴി
33 15.00 ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി കന്നിട്ട വഴി
34 15.15 ആലപ്പുഴ കായല്‍പ്പുറം കുപ്പപ്പുറം, പാണ്ടിച്ചേരി വഴി വേണാട്ട് കാട്
35 15.45 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി (സൂപ്പ൪) കന്നിട്ട - ആയിരവേലി വഴി
36 16.15 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം (സൂപ്പ൪) കുപ്പപ്പുറം - സി-ബ്ലോക്ക് വഴി
37 16.20 ആലപ്പുഴ കന്നിട്ട പുഞ്ചിരി വഴി
38 16.45 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി വേണാട്ടുകാട് വഴി
39 16.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം സോമ൯ - കുപ്പപ്പുറം - സി-ബ്ലോക്ക് വഴി
40 16.45 ആലപ്പുഴ കൈനകരി റോഡ് കന്നിട്ടവഴി            (സീ-കുട്ടനാട്)
41 17.15 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കുപ്പപ്പുറം - പാണ്ടിശ്ശരി വഴി
42 17.30 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട - വേണാട്ടുകാട്
43 17.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം കുപ്പപ്പുറം - സി-ബ്ലോക്ക് വഴി
44 18.20 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട - ആയിരവേലി വഴി
45 18.30 ആലപ്പുഴ ചെറുകര സോമ൯ - പുല്ലാത്ത്ശ്ശേരി വഴി
46 18.45 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി (സൂപ്പ൪) കുപ്പപ്പുറം - പാണ്ടിശ്ശേരി - വേണാട്ട് കാട്
47 19.15 ആലപ്പുഴ മൈക്കിള്‍ ച൪ച്ച് സീ-ബ്ലോക്ക് - കാവാലം വഴി
48 19.40 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട - ആയിരവേലി വഴി
49 19.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം (സൂപ്പ൪) കുപ്പപ്പുറം
50 20.00 ആലപ്പുഴ വേണാട്ട്കാട് പാണ്ടിശ്ശേരി - വേണാട്ട് കാട്
51 20.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം കുപ്പപ്പുറം - സി-ബ്ലോക്ക്
52 20.45 ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി പാണ്ടിച്ചേരി വഴി
53 21.15 ആലപ്പുഴ കാഞ്ഞിരം കുപ്പപ്പുറം - പാണ്ടിശ്ശേരി - പുല്ലാത്ത്ശ്ശേരി വഴി
54 21.30 ആലപ്പുഴ വേണാട്ടകാട് കന്നിട്ടവഴി

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 680. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2512187.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?