ബോട്ട് സ൪വ്വീസ് – എടത്വാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും

ഷെഡ്യൂള്‍ നമ്പര്‍ 1 
എ 25
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 10:00 എടത്വാ നെടുമുടി 
2 11:30 നെടുമുടി  എടത്വാ
3 13:15 എടത്വാ നെടുമുടി 
4 14:45 നെടുമുടി  എടത്വാ
5 16:15 എടത്വാ നെടുമുടി 
6 17:45 നെടുമുടി  എടത്വാ
7 19:15 എടത്വാ ചമ്പക്കുളം 
8 21:00 ചമ്പക്കുളം  തായങ്കരി (സ്റ്റേ)
9 05:30 തായങ്കരി വേണാട്ടുകാട് 
10 07:15 വേണാട്ടുകാട്  എടത്വാ

 

ഷെഡ്യൂള്‍ നമ്പര്‍ 2
എ 27
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 11:30 എടത്വാ ചമ്പക്കുളം 
2 13:00 ചമ്പക്കുളം  എടത്വാ
3 14:45 എടത്വാ വെള്ളാപള്ളി 
4 16:15 വെള്ളാപള്ളി  എടത്വാ
5 17:30 എടത്വാ നെടുമുടി 
6 19:15 നെടുമുടി  എടത്വാ
7 21:00 എടത്വാ പരുത്തികുളം (സ്റ്റേ)
8 05:00 പരുത്തികുളം വേണാട്ടുകാട് 
9 05:45 വേണാട്ടുകാട്  എടത്വാ
10 08:00 എടത്വാ കൊച്ചുപള്ളി 
11 09:15 കൊച്ചുപള്ളി  എടത്വാ

 

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 127. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449727.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?