"ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കാര്യക്ഷമവുമായ കേരളത്തിലെ ജലഗതാഗത മാ൪ഗ്ഗം"


ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം

“പൊതുജനങ്ങൾ‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിശ്രമം ആത്മാ൪ത്ഥവും, സുതാര്യവും, സമഗ്രവും, കാര്യക്ഷമവുമായിരിക്കും. വകുപ്പിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പൗരന്റെയും സുരക്ഷ, വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആയത് പരിപൂ൪ണ്ണമായി നി൪വ്വഹിക്കാ൯ ഞങ്ങൾ യത്നിക്കുന്നു.”

പുതിയ വാർത്തകൾ

സർക്കാർ സമ്പർക്കകേന്ദ്രം

കേരള സർക്കാർ സേവനങ്ങള പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള പൌരന്മാരുടെ സമ്പർക്ക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നം 155300

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2148. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 1572307.


Language/Font problem?