ബോട്ട് സ൪വ്വീസ് – പുളിങ്കുന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും

പുളിങ്കുന്ന് (10.15)
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി
1 10.15 പുളിങ്കുന്ന് ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി, കുപ്പപ്പുറം നോ൪ത്ത്
2 13.00 ആലപ്പുഴ പുളിങ്കുന്ന് കുപ്പപ്പുറം നോ൪ത്ത്, ആയിരവേലി നെടുമുടി
3 16.20 പുളിങ്കുന്ന് ആലപ്പുഴ കുപ്പപ്പുറം നോ൪ത്ത്, ആയിരവേലി നെടുമുടി,
4 19.40 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട ആയിരവേലി
5 04.50 നെടുമുടി ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി, കന്നിട്ട
6 6.30 ആലപ്പുഴ രാമങ്കരി കന്നിട്ട, ആയിരവേലി,നെടുമുടി, പുളിങ്കുന്ന്
7 9.20 രാമങ്കരി പുളിങ്കുന്ന്  

 

പുളിങ്കുന്ന് (10.45)
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി
1 10.45 പുളിങ്കുന്ന് ആലപ്പുഴ നെടുമുടി വേണാട്ട് കാട്
2 13.45 ആലപ്പുഴ പുളിങ്കുന്ന് പനയ്ക്കല്‍ തോട് വഴി
3 16.35 പുളിങ്കുന്ന് കിടങ്ങറ മങ്കൊമ്പ്, രാമങ്കരി വഴി
4 17.30 കിടങ്ങറ നെടുമുടി പുളിങ്കുന്ന്
5 18.45 നെടുമുടി ആലപ്പുഴ വേണാട്ട്കാട്
6 20.45 ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി  
7 22.15 ആയിരവേലി കൈനകരി റോഡ്  
8 5.45 കൈനകരി റോഡ് നെടുമുടി വേണാട്ട്കാട്
9 6.35 നെടുമുടി കിടങ്ങറ  
10 8.10 കിടങ്ങറ പുല്ലമ്പലം  
11 9.10 പുല്ലമ്പലം പുളിങ്കുന്ന്  

 

പുളിങ്കുന്ന് (11.45)
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി
1 11.45 പുളിങ്കുന്ന് നെടുമുടി  
2 12.30 നെടുമുടി പത്തില്‍ച്ചിറ വേണാട്ട്കാട്
3 13.15 പത്തില്‍ചിറ നെടുമുടി വേണാട്ട്കാട്
4 14.30 നെടുമുടി ആലപ്പുഴ വേണാട്ട്കാട്, കന്നിട്ട
5 16.45 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി നോ൪ത്ത് വേണാട്ട് കാട്
6 19.30 നെടുമുടി കൈനകരി റോഡ്  
7 20.45 കൈനകരി റോഡ് വേണാട്ട് കാട് സ്റ്റേ
8 5.30 വേണാട്ട് കാട് ആലപ്പുഴ കുപ്പപ്പുറം
9 7.00 ആലപ്പുഴ കൈലാസം വേണാട്ട് കാട്
10 8.30 കൈലാസം കൈനകരി റോഡ് വേണാട്ട് കാട്,
11 9.00 കൈനകരി റോഡ് പുളിങ്കുന്ന് ആയിരവേലി നെടുമുടി വഴി

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 310. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2512170.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?