കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പറശ്ശിനിക്കടവില്‍ നിന്നുള്ള ബോട്ട് സര്‍വ്വീസ്

പറശ്ശിനിക്കടവ് - മാട്ടൂല്‍
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 14.00 പറശ്ശിനിക്കടവ് മാട്ടൂല്‍
2 15.45 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
3 16.00 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
4 16.15 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
5 16.30 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
6 16.45 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
7 17.00 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
8 17.15 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
9 17.30 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
10 17.45 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
11 18.00 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
12 18.15 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
13 18.30 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
14 18.45 മാട്ടൂല്‍ പറശ്ശിനിക്കടവ്
15 5.30 പറശ്ശിനിക്കടവ് മാട്ടൂല്‍
16 7.15 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
17 7.30 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
18 7.45 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
19 8.00 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
20 8.15 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
21 8.30 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
22 8.45 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
23 9.00 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
24 9.15 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
25 9.30 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
26 9.45 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
27 10.00 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
28 10.15 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
29 10.30 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
30 10.45 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
31 11.00 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
32 11.15 മാട്ടൂല്‍ അഴീക്കല്‍
33 11.30 അഴീക്കല്‍ മാട്ടൂല്‍
34 11.45 മാട്ടൂല്‍ പറശ്ശിനിക്കടവ്

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 303. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2553157.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?