ദർഘാസുകൾ

  1.  സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ കൊല്ലം, സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് /പുതിയ ക്വട്ടേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുളള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

  2.  സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ വൈക്കം, പാണാവളളി എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് /പുതിയ ക്വട്ടേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുളള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

  3.  സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പയ്യന്നൂർ, പറശ്ശിനിക്കടവ് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് /പുതിയ ക്വട്ടേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുളള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

പഴയ ദർഘാസുകൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 313. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 1379713.

ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 18/03/2019 15:30:24.


Language/Font problem?