ബോട്ട് സ൪വ്വീസ് – അയിട്ടിയിൽ നിന്നും(കാസ൪ഗോഡ് ജില്ല)

ക്രമ നം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം സമയം
1 അയിട്ടി പടന്ന 6.15
2 അയിട്ടി കൊട്ടി 8.15
3 അയിട്ടി മാവില ഡാം 8.15
4 അയിട്ടി പടന്ന 10.30
5 അയിട്ടി പടന്ന 12.15
6 അയിട്ടി കൊവാഹി 13.00
7 അയിട്ടി കൊട്ടി 14.30
8 അയിട്ടി പടന്ന 15.00
9 അയിട്ടി പടന്ന 17.00
10 അയിട്ടി പടന്ന 17.30
11 അയിട്ടി കൊട്ടി 19.00

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 140. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449835.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?