ബോട്ട് സ൪വ്വീസ് – നെടുമുടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും

നെടുമുടി - ഷെഡ്യൂള്‍ 1
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി
1 12.00 നെടുമുടി ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി, കന്നിട്ട
2 13.40 ആലപ്പുഴ കണ്ടംകരി ആശ്രമം ആയിരവേലി, കന്നിട്ട
3 16.05 കണ്ടംകരി ആശ്രമം ആലപ്പുഴ വേണാട്ടുകാട് കന്നിട്ട
4 20.00 ആലപ്പുഴ വേണാട്ട് കാട് കുപ്പപ്പുറം നോ൪ത്ത്
5 21.15 വേണാട്ട് കാട് പാണ്ടിച്ചേരി റോഡ് മുക്ക്
6 5.00 പാണ്ടിച്ചേരി കണ്ടംകരി ആശ്രമം ആയിരവേലി,
7 7.15 കണ്ടംകരി ആശ്രമം ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി, പാണ്ടിച്ചേരി നോ൪ത്ത്
8 10.00 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട, ആയിരവേലി

 

നെടുമുടി - ഷെഡ്യൂള്‍ 2
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി
1 10.45 നെടുമുടി ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി, കന്നിട്ട
2 12.30 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി ആയിരവേലി, കന്നിട്ട
3 14.15 നെടുമുടി ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി, കന്നിട്ട
4 15.45 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട-ആയിരവേലി
5 17.15 നെടുമുടി ആലപ്പുഴ വേണാട്ട് കാട്, സി-ബ്ലോക്ക്
6 18.45 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി നോ൪ത്ത് പാണ്ടിച്ചേരി
7 21.30 നെടുമുടി കൈനകരി റോഡ് വേണാട്ട കാട്
8 05.05 കൈനകരി റോഡ് നെടുമുടി വേണാട്ട് കാട്
9 6.00 നെടുമുടി ആലപ്പുഴ ആയിരവേലി, കന്നിട്ട
10 7.30 ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കന്നിട്ട - വേണാട്ട്കാട്
11 9.15 നെടുമുടി കൈനകരി റോഡ് ആയിരവേലി,
12 9.45 കൈനകരി റോഡ് നെടുമുടി വേണാട്ട് കാട്

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 119. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449778.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?