വാർത്തകൾ

  1. സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ കൊല്ലം, സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുളള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

  2. ആലപ്പുഴ-കൊല്ലം ബോട്ട് സർവീസ് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും

  3.  ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ മാതൃക

  4.  സ്ഥലമാറ്റഉത്തരവുകള്‍

  5.  സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ കൊല്ലം, സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് /പുതിയ ക്വട്ടേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുളള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

  6.  സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ വൈക്കം, പാണാവളളി എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് /പുതിയ ക്വട്ടേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുളള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

  7.  സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പയ്യന്നൂർ, പറശ്ശിനിക്കടവ് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് /പുതിയ ക്വട്ടേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുളള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

പഴയ വാർത്തകൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 877. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2553149.


Language/Font problem?