ബോട്ട് സ൪വ്വീസ് – കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും

കോട്ടയം  സ്റ്റേഷ൯
ക്രമ നം സമയം

പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം

എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി
1 04:50 കാഞ്ഞിരം ആലപ്പുഴ പുല്ലാത്തുശ്ശേരി - സോമന്‍ ജെട്ടി 
2 07:15 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കായിത്തറ - പുല്ലാത്തുശ്ശേരി - ആര്‍ ബ്ലോക്ക്‌
3 11:30 കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ആര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ - പാട്ടാശ്ശേരി - ചിത്തിര
4 14:30 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ചിത്തിര - പാട്ടാശ്ശേരി - ആര്‍ ബ്ലോക്ക്‌
5 17:15 കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ആര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ - ചിത്തിര - സോമന്‍ ജെട്ടി
6 21:15 ആലപ്പുഴ കാഞ്ഞിരം പാണ്ടിച്ചേരി - പുല്ലാത്തുശ്ശേരി
7 06:45 കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ആര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ - ചിത്തിര -സോമന്‍ ജെട്ടി
8 09:35 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പാണ്ടിച്ചേരി - ചിത്തിര - ആര്‍ ബ്ലോക്ക്‌
9 13:00 കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ആര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ - പുല്ലാത്തുശ്ശേരി - പാണ്ടിച്ചേരി
10 16:20 ആലപ്പുഴ കന്നിട്ട പുഞ്ചിരി ജെട്ടി
11 16:50 കന്നിട്ട ആലപ്പുഴ പുഞ്ചിരി ജെട്ടി
12 17:15 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പാണ്ടിച്ചേരി-പുല്ലാത്തുശ്ശേരി

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 567. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2553111.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?