സ൪വ്വീസ് – പാണാവളളി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും

1. പാണാവള്ളി - ഇറപ്പുഴ - സൗത്ത പറവൂ൪
ക്രമ നം പുറപ്പെടുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി പുറപ്പെടുന്ന സമയം
1 പാണാവള്ളി സൗത്ത് പറവൂ൪   11.45
2 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   13.00
3 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   13.40
4 സൗത്ത് പറവൂ൪ പെരുഞ്ചിറക്കരി   13.55
5 പെരുഞ്ചിറക്കരി സൗത്ത് പറവൂ൪   14.20
6 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   14.50
7 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   15.10
8 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   15.30
9 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   15.50
10 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   16.15
11 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   16.45
12 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   17.05
13 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   17.30
14 സൗത്ത് പറവൂ൪ പെരുഞ്ചിറക്കരി   18.00
15 പെരുഞ്ചിറക്കരി സൗത്ത് പറവൂ൪   18.30
16 സൗത്ത് പറവൂ൪ പെരുഞ്ചിറക്കരി   19.00
17 പെരുഞ്ചിറക്കരി സൗത്ത് പറവൂ൪   19.30
18 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   20.00
19 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   20.30
20 സൗത്ത് പറവൂ൪ പുറവായി   20.45
21 പുറവായി ഇറപ്പുഴ   21.15
21.30 - നു് ഇറപ്പുഴ ജെട്ടിയില്‍ സ്റ്റേ
22 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   6.00
23 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   6.15
24 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   6.30
25 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   6.45
26 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   7.15
27 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   7.30
28 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   8.15
29 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   8.30
30 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   8.50
31 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   9.10
32 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   9.25
33 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ പാണാവള്ളി 9.45

 

2. പാണാവള്ളി - വാത്തിക്കാട് - പൂത്തോട്ട ഫെറി
ക്രമ നം പുറപ്പെടുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി പുറപ്പെടുന്ന സമയം
1 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   12.00
2 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   12.50
3 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   13.10
4 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   13.30
5 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   14.00
6 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   14.20
7 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   14.55
8 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   15.20
9 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   15.45
10 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   16.05
11 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   16.45
12 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   17.05
13 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   17.30
14 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   17.55
15 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   18.25
16 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   18.55
17 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   19.20
18 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   19.40
19 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   20.15
20 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   20.35
21 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   21.10
22 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   21.30
21.50 - നു് വാത്തികാട് ജെട്ടിയില്‍ എത്തി സ്റ്റേ കിടക്കുന്നു
23 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   5.00
24 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   5.45
25 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   6.05
26 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   6.25
27 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   7.00
28 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   7.20
29 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   7.55
30 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   8.15
31 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   8.35
32 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   9.05
33 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   9.35
34 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട്   9.55
35 വാത്തികാട് പൂത്തോട്ട   10.25
36 പൂത്തോട്ട വാത്തിക്കാട് പാണാവള്ളി 10.45

 

3. പാണാവള്ളി - പൂത്തോട്ട
ക്രമ നം പുറപ്പെടുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി പുറപ്പെടുന്ന സമയം
1 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   13.15
2 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   14.00
3 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   14.45
4 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   15.35
5 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   16.35
6 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   17.25
7 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   18.25
8 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   19.20
9 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   20.20
10 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   21.05
21.50 - നു് പാണാവള്ളി സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു.
11 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   5.55
12 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   6.45
13 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   7.45
14 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   8.35
15 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   9.20
16 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   10.10
17 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   11.10
18 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   12.00

 

4. പാണാവള്ളി - പെരുമ്പളം മാ൪ക്കറ്റ് ഫെറി
ക്രമ നം പുറപ്പെടുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി പുറപ്പെടുന്ന സമയം
1 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത്   13.30
2 പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് പാണാവള്ളി   13.50
3 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം മാ൪ക്കറ്റ്   14.15
4 പെരുമ്പളം മാ൪ക്കറ്റ് പാണാവള്ളി   14.30
5 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   14.50
6 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   15.10
7 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   15.30
8 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   15.50
9 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   16.15
10 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   16.30
11 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   16.50
12 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   17.05
13 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത്   17.20
14 പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് പാണാവള്ളി   17.40
15 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   18.00
16 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   18.15
17 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   18.30
18 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   18.45
19 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   19.15
20 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   19.30
21 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   19.45
22 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   20.00
23 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   20.15
24 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   20.45
25 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   21.00
26 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   21.15
27 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   21.45
22.00 മണിക്ക് മാ൪ക്കറ്റ് ജെട്ടിയില്‍ സ്റ്റേ കിടക്കുന്നു.
28 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   5.00
29 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   5.45
30 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   6.00
31 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   6.15
32 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   6.30
33 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത്   6.45
34 പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് പാണാവള്ളി   7.15
35 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   8.00
36 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   8.15
37 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   8.30
38 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   8.45
39 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   9.00
40 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   9.15
41 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത്   9.30
42 പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് പാണാവള്ളി   9.50
43 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   10.15
44 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   10.30
45 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   11.00
46 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   11.30
47 പാണാവള്ളി പെരുമ്പളം   12.00
48 പെരുമ്പളം പാണാവള്ളി   12.15
12.30-നു് പാണാവള്ളി സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു

 

5. പാണാവള്ളി - പൂത്തോട്ട
ക്രമ നം പുറപ്പെടുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി പുറപ്പെടുന്ന സമയം
1 പാണാവള്ളി

പൂത്തോട്ട

 

13.50
2 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   14.40
3 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   15.45
4 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   16.30
5 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   17.20
6 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   18.25
7 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   19.15
8 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   20.00
9 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   21.00
10 പൂത്തോട്ട പെരുമ്പളം സൗത്ത്   21.45
10.15 - പെരുമ്പളം സൗത്തില്‍ എത്തി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു.
11 പെരുമ്പളം സൗത്ത് പൂത്തോട്ട   5.30
12 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   6.00
13 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   7.00
14 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   7.50
15 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   8.40
16 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   9.30
17 പാണാവള്ളി പൂത്തോട്ട   10.30
18 പൂത്തോട്ട പാണാവള്ളി   11.30
12.15 - നു് പാണാവള്ളി സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു.

 

6. പാണാവള്ളി - ഇറപ്പുഴ - സൗത്ത് പറവൂ൪ 14.30 മണി
ക്രമ നം പുറപ്പെടുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി പുറപ്പെടുന്ന സമയം
1 പാണാവള്ളി സൗത്ത് പറവൂ൪   14.30
2 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   15.45
3 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   16.15
4 സൗത്ത് പറവൂ൪ പെരുഞ്ചിറക്കരി   16.30
5 പെരുഞ്ചിറക്കരി സൗത്ത് പറവൂ൪   17.00
6 സൗത്ത് പറവൂ൪ പെരുഞ്ചിറക്കരി   17.30
7 പെരുഞ്ചിറക്കരി സൗത്ത് പറവൂ൪   18.00
8 സൗത്ത് പറവൂ൪ പുറവായി   18.30
9 പുറവായി സൗത്ത് പറവൂ൪   19.00
10 സൗത്ത് പറവൂ൪ പുറവായി   19.30
11 പുറവായി സൗത്ത് പറവൂ൪   20.00
12 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   20.30
13 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   21.05
14 സൗത്ത് പറവൂ൪ പെരുഞ്ചിറക്കരി   21.20
21.45 - നു് പെരുഞ്ചിറക്കരി ജെട്ടിയില്‍ സ്റ്റേ
15 പെരുഞ്ചിറക്കരി സൗത്ത് പറവൂ൪   5.30
16 സൗത്ത് പറവൂ൪ പുറവായി   6.00
17 പുറവായി സൗത്ത് പറവൂ൪   6.30
18 സൗത്ത് പറവൂ൪ പുറവായി   7.00
19 പുറവായി സൗത്ത് പറവൂ൪   7.30
20 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   8.00
21 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   8.30
22 സൗത്ത് പറവൂ൪ പെരുഞ്ചിറക്കരി   8.45
23 പെരുഞ്ചിറക്കരി സൗത്ത് പറവൂ൪   9.00
24 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   9.30
25 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   9.45
26 സൗത്ത് പറവൂ൪ പെരുഞ്ചിറക്കരി   10.00
27 പെരുഞ്ചിറക്കരി സൗത്ത് പറവൂ൪   10.25
28 സൗത്ത് പറവൂ൪ ഇറപ്പുഴ   11.00
29 ഇറപ്പുഴ സൗത്ത് പറവൂ൪   11.30
30 സൗത്ത് പറവൂ൪ പാണാവള്ളി   12.00
13.15-നു് പാണാവള്ളിയില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു.

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 422. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2553162.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?