വൈക്കം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ട് സര്‍വ്വീസ്

ആദിത്യ - സോളാര്‍  ബോട്ട്
ക്രമ നമ്പര് സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 07:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
2 07:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
3 08:50 വൈക്കം തവണക്കടവ്
4 09:10 തവണക്കടവ് വൈക്കം
5 09:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
6 09:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
7 10:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
8 10:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
9 10:50 വൈക്കം തവണക്കടവ്
10 11:10 തവണക്കടവ് വൈക്കം
11 11:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
12 11:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
13 12:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
14 12:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
15 14:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
16 14:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
17 15:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
18 15:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
19 16:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
20 16:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
21 17:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
22 17:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം

 

െഡ്യൂള്‍ - 12.40
ക്രമ നമ്പര് സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 05:50 വൈക്കം തവണക്കടവ്
2 06:10 തവണക്കടവ് വൈക്കം
3 06:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
4 06:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
5 07:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
6 07:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
7 07:50 വൈക്കം തവണക്കടവ്
8 08:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
9 08:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
10 08:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
11 09:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
12 09:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
13 09:50 വൈക്കം തവണക്കടവ്
14 10:10 തവണക്കടവ് വൈക്കം
15 10:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
16 10:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
17 11:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
18 11:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
19 11:50 വൈക്കം തവണക്കടവ്
20 12:10 തവണക്കടവ് വൈക്കം
21 12:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
22 13:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
23 13:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
24 13:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
25 14:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
26 14:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
27 14:50 വൈക്കം തവണക്കടവ്
28 15:10 തവണക്കടവ് വൈക്കം
29 15:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
30 16:10 തവണക്കടവ് വൈക്കം
31 16:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
32 16:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
33 17:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
34 17:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
35 17:50 വൈക്കം തവണക്കടവ്
36 18:10 തവണക്കടവ് വൈക്കം
37 18:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
38 18:50 തവണക്കടവ് വൈക്കം
39 19:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
40 19:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം

 

െഡ്യൂള്‍ - 13.00
ക്രമ നമ്പര് സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 06:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
2 06:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
3 06:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
4 07:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
5 07:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
6 07:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
7 08:10 വൈക്കം തവണക്കടവ്
8 08:30 തവണക്കടവ് വൈക്കം
9 08:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
10 09:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
11 09:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
12 09:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
13 10:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
14 10:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
15 10:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
16 11:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
17 11:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
18 11:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
19 12:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
20 12:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
21 13:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
22 13:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
23 13:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
24 14:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
25 14:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
26 14:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
27 15:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
28 15:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
29 16:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
30 16:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
31 16:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
32 17:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
33 17:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
34 17:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
35 18:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
36 18:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
37 18:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
38 19:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
39 19:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
40 19:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
41 20:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
42 20:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
43 20:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
44 21:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം

 

െഡ്യൂള്‍ - 14.00
ക്രമ നമ്പര് സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 05:30 വൈക്കം തവണക്കടവ്
2 06:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
3 06:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
4 06:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
5 07:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
6 07:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
7 07:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
8 08:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
9 08:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
10 08:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
11 09:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
12 09:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
13 09:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
14 10:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
15 10:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
16 10:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
17 11:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
18 11:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
19 11:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
20 12:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
21 12:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
22 12:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
23 14:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
24 14:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
25 14:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
26 15:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
27 15:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
28 15:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
29 16:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
30 16:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
31 17:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
32 17:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
33 17:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
34 18:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
35 18:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
36 18:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
37 19:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
38 19:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം
39 19:40 വൈക്കം തവണക്കടവ്
40 20:00 തവണക്കടവ് വൈക്കം
41 20:20 വൈക്കം തവണക്കടവ്
42 20:40 തവണക്കടവ് വൈക്കം
43 21:00 വൈക്കം തവണക്കടവ്
44 21:20 തവണക്കടവ് വൈക്കം

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 303. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2624352.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?