ബോട്ട് സ൪വ്വീസ് – കൊല്ലം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും

കൊല്ലം 1
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 10.00 കൊല്ലം സാമ്പ്രാണികോടി
2 11.10 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
3 11.40 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
4 12.00 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
5 12.30 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
6 12.50 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
7 13.20 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
8 14.10 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
9 14.30 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
10 14.40 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
11 15.00 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
12 15.30 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
13 16.00 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
14 16.20 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
15 16.40 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
16 17.00 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
17 17.20 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
18 17.30 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
19 17.40 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
20 18.00 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
21 18.20 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
22 18.30 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
23 18.40 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
24 18.50 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
25 19.00 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
26 19.20 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
27 20.00 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
28 20.10 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
29 20.30 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
30 20.50 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
31 21.10 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
32 21.20 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
33 21.30 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
34 5.00 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
35 5.20 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
36 5.40 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
37 6.00 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
38 6.10 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
39 6.20 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
40 6.40 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
41 7.00 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
42 7.10 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
43 7.20 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
44 7.40 സാമ്പ്രാണികോടി കാവനാട്
45 8.00 കാവനാട് വള്ളക്കടവ്
46 8.10 വള്ളക്കടവ് കാവനാട്
47 8.20 കാവനാട് സാമ്പ്രാണികോടി
48 8.40 സാമ്പ്രാണികോടി കൊല്ലം

 

കൊല്ലം 2
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 11.20 കൊല്ലം സാമ്പ്രാണികോടി
2 12.30 സാമ്പ്രാണികോടി കൊല്ലം
3 14.00 കൊല്ലം സാമ്പ്രാണികോടി
4 15.10 സാമ്പ്രാണികോടി കൊല്ലം
5 16.45 കൊല്ലം പ്ലാവറക്കടവ്
6 17.15 പ്ലാവറക്കടവ് കൊല്ലം
7 18.00 കൊല്ലം പ്ലാവറക്കടവ്
8 18.30 പ്ലാവറക്കടവ് കൊല്ലം
9 19.00 കൊല്ലം പ്ലാവറക്കടവ്
10 19.30 പ്ലാവറക്കടവ് കൊല്ലം
11 20.00 കൊല്ലം പ്ലാവറക്കടവ്
12 20.30 പ്ലാവറക്കടവ് കൊല്ലം
13 21.00 കൊല്ലം പ്ലാവറക്കടവ്
14 21.30 പ്ലാവറക്കടവ് കൊല്ലം (സ്റ്റേ)
15 6.00 കൊല്ലം പ്ലാവറക്കടവ്
16 6.15 പ്ലാവറക്കടവ് കൊല്ലം
17 7.00 കൊല്ലം പ്ലാവറക്കടവ്
18 7.30 പ്ലാവറക്കടവ് കൊല്ലം
19 8.00 കൊല്ലം പ്ലാവറക്കടവ്
20 8.30 പ്ലാവറക്കടവ് കൊല്ലം
21 9.00 കൊല്ലം സാമ്പ്രാണികോടി
22 9.50 സാമ്പ്രാണികോടി കൊല്ലം

 

കൊല്ലം 3
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 12.30 കൊല്ലം പേഴംതുരുത്ത്
2 15.30 പേഴംതുരുത്ത് കോയിവിള
3 16.00 കോയിവിള പേഴംതുരുത്ത്
4 16.30 പേഴംതുരുത്ത് അഷ്ടമുടി ക്ഷേത്രം
5 18.30 അഷ്ടമുടി ക്ഷേത്രം പേഴംതുരുത്ത്
6 20.15 പേഴംതുരുത്ത് കോയിവിള
7 21.00 കോയിവിള പേഴംതുരുത്ത്
8 21.30 പേഴംതുരുത്ത് അഷ്ടമുടി ബസ് സ്റ്റാ൯റ് (സ്റ്റേ)
9 6.00 അഷ്ടമുടി ബസ് സ്റ്റാ൯റ് പേഴംതുരുത്ത്
10 6.30 പേഴംതുരുത്ത് കോയിവിള
11 7.30 കോയിവിള പേഴംതുരുത്ത്
12 8.00 പേഴംതുരുത്ത് കോയിവിള
13 8.30 കോയിവിള പേഴംതുരുത്ത്
14 9.00 പേഴംതുരുത്ത് കൊല്ലം

 

കൊല്ലം - ആലപ്പുഴ
സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
10.30 കൊല്ലം ആലപ്പുഴ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 349. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2512186.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?