വേഗ-120 ബോട്ട് സേവനങ്ങള്‍

വേഗ-120 ബോട്ട് സര്‍വീസ്
പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം സമയം
വൈക്കം എറണാകുളം രാവിലെ 07.30 മണി
എറണാകുളം വൈക്കം വൈകിട്ട് 05.30 പി.എം.

 

എറണാകുളം - ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി (കമാലക്കടവ്) വേഗ-120 സമയക്രമം
പുറപ്പെടുന്ന സമയം എത്തിച്ചേരുന്ന സമയം
9.55 10.15
10.40 11.00
12.30 13.00
14.10 14.30
15.45 16.15
16.40 17.00

 

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 378. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449785.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?