ബോട്ട് സ൪വ്വീസ് – കാവാലം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും

ഷെഡ്യൂള്‍ I
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 12.50 കാവാലം കൃഷ്ണപുരം
2 13.00 കൃഷ്ണപുരം ആലപ്പുഴ
3 15.00 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം
4 17.00 കൃഷ്ണപുരം ആലപ്പുഴ
5 19.15 ആലപ്പുഴ മിഖായേല്‍ പള്ളി
6 21.15 മിഖായേല്‍ പള്ളി കൃഷ്ണപുരം
7 5.45 കൃഷ്ണപുരം ആലപ്പുഴ
8 8.00 ആലപ്പുഴ കിടങ്ങറ
9 11.00 കിടങ്ങറ ആലപ്പുഴ

 

ഷെഡ്യൂള്‍ 2
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വഴി
1 13.30 കാവാലം ആലപ്പുഴ വേണാട്ട് കാട്
2 16.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം സോമ൯ ജെട്ടി
3 18.45 കൃഷ്ണപുരം ലിസ്യൂ  
4 6.00 ലിസ്യൂ കായല്‍പ്പുറം  
5 7.00 കായല്‍പ്പുറം ആലപ്പുഴ കന്നിട്ട
6 10.15 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം പാണ്ടിച്ചേരി , വേണാട്ട്കാട്
7 13.00 കൃഷ്ണപുരം കാവാലം  

 

ഷെഡ്യൂള്‍ 3
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 13.50 കാവാലം കൃഷ്ണപുരം
2 14.00 കൃഷ്ണപുരം ആലപ്പുഴ
3 16.15 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം
4 18.00 കൃഷ്ണപുരം ആലപ്പുഴ
5 19.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം
6 5.10 കൃഷ്ണപുരം ആലപ്പുഴ
7 6.45 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം
8 8.25 കൃഷ്ണപുരം ആലപ്പുഴ
9 11.15 ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം
10 13.00 കൃഷ്ണപുരം കാവാലം

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 672. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2624353.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?