എറണാകുളം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ട് സര്‍വ്വീസ്

വൈറ്റില - കാക്കനാട്
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 7.00 വൈറ്റില കാക്കനാട്
2 7.30 കാക്കനാട് വൈറ്റില
3 8.00 വൈറ്റില കാക്കനാട്
4 8.40 കാക്കനാട് വൈറ്റില
5 9.20 വൈറ്റില കാക്കനാട്
6 10.00 കാക്കനാട് വൈറ്റില
7 11.00 വൈറ്റില കാക്കനാട്
8 11.40 കാക്കനാട് വൈറ്റില
9 13.30 വൈറ്റില കാക്കനാട്
10 14.20 കാക്കനാട് വൈറ്റില
11 15.20 വൈറ്റില കാക്കനാട്
12 16.00 കാക്കനാട് വൈറ്റില
13 16.40 വൈറ്റില കാക്കനാട്
14 17.20 കാക്കനാട് വൈറ്റില
15 17.50 വൈറ്റില കാക്കനാട്
16 18.20 കാക്കനാട് വൈറ്റില

 

എറണാകുളം - വരാപ്പുഴ
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 7.30 എറണാകുളം വരാപ്പുഴ
2 9.30 വരാപ്പുഴ ചിറ്റൂര്‍
3 10.20 ചിറ്റൂര്‍ കടമക്കുടി
4 11.20 കടമക്കുടി ചിറ്റൂര്‍
5 12.10 ചിറ്റൂര്‍ കടമക്കുടി
6 13.50 കടമക്കുടി ചിറ്റൂര്‍
7 14.30 ചിറ്റൂര്‍ വരാപ്പുഴ
8 15.50 വരാപ്പുഴ എറണാകുളം

 

12/45 - ഷെഡ്യൂള്‍
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 12.45 എറണാകുളം ടെര്‍മിനല്‍സ് (എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
2 13.15 ടെര്‍മിനല്‍സ് എറണാകുളം
3 14.00 എറണാകുളം ടെര്‍മിനല്‍സ് (എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
4 14.20 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം (എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
5 14.45 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
6 15.30 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
7 16.25 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
8 17.05 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
9 17.50 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
10 18.30 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
11 19.20 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
12 19.40 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
13 20.00 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
14 20.20 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
15 21.10 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി (എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
16 21.30 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം (എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
17 6.20 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
18 7.05 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
19 8.00 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
20 8.40 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം (09.00 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി കീപ്പ് ചെയ്യണം)
21 9.20 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
22 10.00 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
23 11.10 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
24 12.00 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം

 

എറണാകുളം - മുളവുകാട്
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 13.00 എറണാകുളം മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത്
2 13.55 മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത് ഹൈക്കോടതി
3 14.35 ഹൈക്കോടതി മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത്
4 15.15 മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത് ഹൈക്കോടതി
5 16.20 ഹൈക്കോടതി മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത്
6 17.05 മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത് ഹൈക്കോടതി
7 18.10 ഹൈക്കോടതി മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത്
8 19.00 മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത് ഹൈക്കോടതി
9 19.45 ഹൈക്കോടതി കുറംകൊറ്റി
10 20.45 കുറംകൊറ്റി ഹൈക്കോടതി
11 21.30 ഹൈക്കോടതി മുളവുകാട് പഞ്ചായത്ത്
12 5.50 മുളവുകാട് പഞ്ചായത്ത് മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത്
13 6.00 മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത് ഹൈക്കോടതി
14 6.50 ഹൈക്കോടതി മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത്
15 7.40 മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത് ഹൈക്കോടതി
16 8.20 ഹൈക്കോടതി താന്തോന്നിത്തുരുത്ത്
17 8.30 താന്തോന്നിത്തുരുത്ത് ഹൈക്കോടതി
18 9.10 ഹൈക്കോടതി മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത്
19 9.55 മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത് ഹൈക്കോടതി
20 10.35 ഹൈക്കോടതി മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത്
21 11.15 മുളവുകാട് നോര്‍ത്ത് എറണാകുളം

 

എറണാകുളം - ഫോര്‍ട്ട്കൊച്ചി - II ഷെഡ്യൂള്‍
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 13.00 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
2 13.40 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
3 15.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
4 15.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
5 16.15 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
6 16.35 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
7 17.10 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
8 17.30 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
9 18.10 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
10 18.30 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
11 19.10 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
12 19.30 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
13 20.15 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
14 20.35 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
15 4.40 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
16 5.00 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
17 5.35 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
18 5.55 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
19 6.25 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
20 6.45 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
21 7.25 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
22 7.45 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
23 8.20 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
24 8.50 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
25 9.15 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
26 9.35 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
27 10.00 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
28 10.30 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
29 10.50 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
30 11.10 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)

 

13/30എറണാകുളം - വൈപ്പിന്‍ - III ഷെഡ്യൂള്‍
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 13.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
2 14.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
3 14.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
4 15.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
5 16.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
6 16.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
7 17.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
8 17.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
9 18.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
10 18.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
11 19.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
12 19.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
13 20.30 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
14 20.50 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
15 6.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
16 6.25 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
17 6.55 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
18 7.30 വൈപ്പിന്‍ എംബ്രാക്കേഷന്‍
19 7.55 എംബ്രാക്കേഷന്‍ വൈപ്പിന്‍
20 8.10 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
21 8.40 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
22 9.10 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
23 10.10 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
24 10.40 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
25 11.30 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
26 11.50 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
27 12.15 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
28 12.35 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം

 

13/40 എറണാകുളം - മട്ടാഞ്ചേരി - IVth ഷെഡ്യൂള്‍
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 13.40 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
2 14.30 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
3 15.15 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
4 16.00 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
5 16.55 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
6 17.35 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
7 18.20 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
8 19.00 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
9 19.40 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
10 20.00 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
11 20.50 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി (എംബ്രാക്കേഷന്‍ വഴി)
12 21.10 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
13 6.00 എറണാകുളം ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി
14 6.20 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
15 6.55 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
16 7.45 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
17 8.25 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
18 9.05 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
19 9.45 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
20 10.35 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം
21 11.50 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
22 12.35 ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി എറണാകുളം

 

15/30എറണാകുളം - വൈപ്പിന്‍ - IVth ഷെഡ്യൂള്‍
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 15.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
2 16.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
3 16.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
4 17.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
5 17.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
6 18.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
7 18.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ ‍(ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
8 19.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
9 20.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
10 20.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
11 21.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
12 22.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
13 6.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
14 7.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
15 7.25 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
16 7.50 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
17 8.15 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
18 8.40 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
19 9.15 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
20 9.40 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
21 11.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
22 11.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
23 13.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍
24 13.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം

 

14/20 എറണാകുളം - മട്ടാഞ്ചേരി - Vth ഷെഡ്യൂള്‍
ക്രമ നം സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 14.20 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
2 15.00 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
3 16.00 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
4 16.40 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
5 17.20 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
6 18.00 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
7 18.45 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
8 19.30 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
9 20.30 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
10 21.00 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം
11 5.55 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
12 6.40 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
13 7.35 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി ‍(എംബാര്‍ക്കേഷന്‍ വഴി)
14 8.15 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
15 8.55 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
16 9.35 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
17 10.25 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
18 11.10 മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം
19 12.00 എറണാകുളം വൈപ്പിന്‍ (ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വഴി)
20 12.30 വൈപ്പിന്‍ എറണാകുളം

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 478. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2553161.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:38.


Language/Font problem?