കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരില്‍‍ നിന്നുള്ള ബോട്ട് സര്‍വ്വീസ്

പയ്യന്നൂ൪ - 12.15 ഷെഡ്യൂള്‍
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 6.15 ആയിറ്റി പടന്ന
2 7.15 പടന്ന ആയിറ്റി
3 8.30 ആയിറ്റി കൊറ്റി
4 10.30 കൊറ്റി ആയിറ്റി
5 13.15 ആയിറ്റി പടന്ന
6 14.15 പടന്ന ആയിറ്റി
7 15.15 ആയിറ്റി പടന്ന
8 16.15 പടന്ന ആയിറ്റി
9 17.30 ആയിറ്റി പടന്ന
10 18.30 പടന്ന ആയിറ്റി (സ്റ്റേ)

 

പയ്യന്നൂ൪-12.30 ഷെഡ്യൂള്‍
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 6.00 ആയിറ്റി തയ്യില്‍
2 7.30 തയ്യില്‍ ആയിറ്റി
3 9.15 ആയിറ്റി മാവിലാടം-പടന്ന
4 10.30 പടന്ന -മാവിലാടം ആയിറ്റി
5 12.30 ആയിറ്റി കൊറ്റി
6 14.30 കൊറ്റി ആയിറ്റി
7 16.45 ആയിറ്റി തയ്യില്‍
8 18.15 തയ്യില്‍ അയിറ്റി  (സ്റ്റേ)

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 159. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2512198.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?