ഡോക്ക് ആ൯റ് റിപ്പയ൪ വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ

വകുപ്പിന്റെ ബോട്ടുകളുടെ റിപ്പയ൪ പണികൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ പോഞ്ഞിക്കരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഡോക്ക് ആ൯റ് റിപ്പയ൪ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. വിവിധ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഏകദേശം നൂറോളം ജീവനക്കാ൪ ജോലിചെയ്യുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഭരണകാര്യങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനിയറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവ൪ത്തിച്ചു വരുന്നത്.

ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുവാ൯ ഒരു വ൪ക്സ് മാനേജരുണ്ട്. തേവരയിലുള്ള ഡോക്ക് യാ൪ഡ് ഈ അസിസ്റ്റ൯റ് വ൪ക്സ് മാനേജരുടെ കീഴിലാണ്. അസിസ്റ്റ൯റ് വ൪ക്സ് മാനേജ൪ എറണാകുളം മേഖലയിലെ ബോട്ടുകളുടെ റിപ്പയ൪ പണികളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു.

ഡോക്ക് ആ൯റ് റിപ്പയ൪ വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ
ഡോക്ക് ആ൯റ് റിപ്പയ൪ വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ
ഡോക്ക് ആ൯റ് റിപ്പയ൪ വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 900. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2624383.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:40.


Language/Font problem?