മുഹമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ട് സ൪വ്വീസ്

മുഹമ്മ - മണിയാപറമ്പ് (11 മണി ഷെഡ്യൂള്‍)
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 11.00 മുഹമ്മ മണിയാപറമ്പ്
2 13.00 മണിയാപറമ്പ് ചീപ്പുങ്കല്‍
3 14.15 ചീപ്പുങ്കല്‍ മണിയാപറമ്പ്
4 15.00 മണിയാപറമ്പ് കണ്ണങ്കര
5 16.15 കണ്ണങ്കര മണിയാപറമ്പ്
6 17.30 മണിയാപറമ്പ് ചീപ്പുങ്കല്‍
7 18.15 ചീപ്പുങ്കല്‍ മണിയാപറമ്പ്
8 19.00 മണിയാപറമ്പ് കണ്ണങ്കര
9 06.00 കണ്ണങ്കര മണിയാപറമ്പ്
10 07.15 മണിയാപറമ്പ് ചീപ്പുങ്കല്‍
11 08.00 ചീപ്പുങ്കല്‍ മണിയാപറമ്പ്
12 08.45 മണിയാപറമ്പ് മുഹമ്മ

 

മുഹമ്മ - കുമരകം (10 മണി ഷെഡ്യൂള്‍)
ക്രമ നം. സമയം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം
1 10.00 മുഹമ്മ കുമരകം
2 11.00 കുമരകം മുഹമ്മ
3 11.45 മുഹമ്മ കുമരകം
4 13.00 കുമരകം മുഹമ്മ
5 13.45 മുഹമ്മ കുമരകം
6 14.45 കുമരകം മുഹമ്മ
7 15.30 മുഹമ്മ കുമരകം
8 16.15 കുമരകം മുഹമ്മ
9 17.15 മുഹമ്മ കുമരകം
10 18.00 കുമരകം മുഹമ്മ
11 19.00 മുഹമ്മ കുമരകം
12 20.00 കുമരകം മുഹമ്മ
13 06.30 മുഹമ്മ കുമരകം
14 07.15 കുമരകം മുഹമ്മ
15 08.15 മുഹമ്മ കുമരകം
16 09.00 കുമരകം മുഹമ്മ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 232. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449729.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?