രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം

തേക്കടി ബോട്ടു ദുരന്തത്തിെന്റത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വകുപ്പ്, അത്യാഹിതം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഫയർ ആന്റ്ത റെസ്ക്യൂ വകുപ്പിെന്റക പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുകയുണ്ടായി.

രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശിലനം

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 75. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449731.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:43.


Language/Font problem?