ആലപ്പുഴ – കൊല്ലം ടൂറിസ്റ്റ് സ൪വ്വീസ് ബോട്ടുകലിലെ ചരിവ് പരിശോധന

ആലപ്പുഴ – കൊല്ലം ടൂറിസ്റ്റ് സ൪വ്വീസിനായി പുതിയതായി നി൪മ്മിച്ച ബോട്ടുകളിൽ കുസാറ്റ് എഞ്ചിനിയ൪മാ൪ ചരിവ് പരിശോധന നടത്തുന്നു.

ആലപ്പുഴ – കൊല്ലം ടൂറിസ്റ്റ് സ൪വ്വീസ് ബോട്ടുകലിലെ ചരിവ് പരിശോധന
ആലപ്പുഴ – കൊല്ലം ടൂറിസ്റ്റ് സ൪വ്വീസ് ബോട്ടുകലിലെ ചരിവ് പരിശോധന

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 125. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449763.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:40.


Language/Font problem?