ശ്രീ. കെ. ആർ. ജ്യോതിലാൽ
സെക്രട്ടറി, ഗതാഗതം
റൂം നമ്പർ. 394, ഒന്നാം നില,
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്‌, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്,
സ്റ്റാച്ചു, തിരുവനന്തപുരം,
കേരളം, ഇന്ത്യ
0471 2320311, 2518669
9447744200
secy.tspt[at]kerala[dot]gov[dot]in
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 445. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449736.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:40.


Language/Font problem?