മേഖലാ കാര്യാലയം, എറണാകുളം

  പദവി ഫോണ്‍
1 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 0484-2360215 (ഓഫീസ്)
2 അസിസ്റ്റൻറ് വർക്സ് മാനേജർ 0484-2665205
3 ട്രാഫിക് സൂപ്രണ്ട് 9387488508
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 91. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2248556.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 19/06/2023 07:13:29.


Language/Font problem?