മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
 
ഓഫീസ് : സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേന്ദ്ര കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ - 688011
ചാര്‍ജ്ജ് ഓഫീസറുടെ പേര് : ഉദയപ്പന്‍. ഡി.
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അട്മിനിസ്ട്രെറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്‌
ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നം : 0477-2252015
മൊബൈല്‍ നം : 9400050321
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 203. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2512127.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?