ശ്രീ. കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ
ബഹു. ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഓഫീസ്
റൂം നമ്പര്‍. S.301 (Old-647),
മൂന്നാം നില, സൌത്ത് ബ്ലോക്ക്‌, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, ഇന്ത്യ
0471 2326772
minister-transport[at]kerala[dot]gov[dot]in

മേൽവിലാസങ്ങൾ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
 
ഓഫീസ് : സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേന്ദ്ര കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ - 688011
ചാര്‍ജ്ജ് ഓഫീസറുടെ പേര് : ഉദയപ്പന്‍. ഡി.
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അട്മിനിസ്ട്രെറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്‌
ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നം : 0477-2252015
മൊബൈല്‍ നം : 9400050321
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ. ആർ. ജ്യോതിലാൽ
സെക്രട്ടറി, ഗതാഗതം
റൂം നമ്പർ. 394, ഒന്നാം നില,
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്‌, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്,
സ്റ്റാച്ചു, തിരുവനന്തപുരം,
കേരളം, ഇന്ത്യ
0471 2320311, 2518669
9447744200
secy.tspt[at]kerala[dot]gov[dot]in
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഷാജി വി നായർ
ഡയറക്ടർ
കേന്ദ്രകാര്യാലയം, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്
കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റന്റിനു സമീപം, ആലപ്പുഴ
കേരളം, ഇന്ത്യ, പിൻ - 688011
swtd_alp[at]bsnl[dot]in
+91 477 2253770
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഡയറക്ടറേററ്, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്
കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്‌ സ്റ്റേഷൻ അരികെ, ആലപ്പുഴ
കേരളം, ഇന്ത്യ, പിൻ - 688011
  പദവി ഫോണ്‍
1 ഡയറക്ടർ 0477-2253770
2 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ് 0477-2252015
3 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 0477-2252015
4 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഭരണം) 0477-2252015
5 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ആഡിറ്റ്) 0477-2252015
6 ട്രാഫിക് സൂപ്രണ്ട് 0477-2252015
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഡോക്ക് ആൻറ് റിപ്പയർ വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ

  പദവി ഫോണ്‍
1 മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ 0477-2252213
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

മേഖലാ കാര്യാലയം, എറണാകുളം

  പദവി ഫോണ്‍
1 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 0484-2360215 (ഓഫീസ്)
2 അസിസ്റ്റൻറ് വർക്സ് മാനേജർ 0484-2665205
3 ട്രാഫിക് സൂപ്രണ്ട് 9387488508
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

മേഖലാ കാര്യാലയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി

  പദവി ഫോണ്‍
1 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 0481-2420117
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

മേഖലാ കാര്യാലയം, തൃക്കരിപ്പൂർ

  പദവി ഫോണ്‍
1 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 0467-2213566
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ബില്ലിംഗ് സെക്ഷൻ, കൊല്ലം

  പദവി ഫോണ്‍
1 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 0474-2741211
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

വിവരാവകാശ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

വകുപ്പിന്റെ പേര് : സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്
പൊതു അധികാരി : ശ്രി. ഷാജി വി. നായർ, ഡയറക്ട൪
അപ്പീൽ അധികാരി : ശ്രി. ഡി. ഉദയപ്പൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

ക്രമ. നം ഓഫീസിന്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ളിക്ക് ഇ൯ഫ൪മേഷ൯ ഓഫീസ൪ അസിസ്റ്റ൯റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ളിക്ക് ഇ൯ഫ൪മേഷ൯ ഓഫീസ൪ ഫോണ്‍ നമ്പ൪
1 ഡയറക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ ശ്രീമതി. ശുഭാമോള്‍. സി. എസ്. സീനിയ൪ സൂപ്രണ്ട് (ഭരണം) ശ്രീ. അഭിലാഷ് വി. ജൂനിയ൪ സൂപ്രണ്ട് 0477-2252015
2 മേഖലാ ഓഫീസ് എറണാകുളം ശ്രീമതി. ജ്യോതി. എസ്. നായര്‍. സീനിയ൪ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി. റ്റി. എം. സീമ. ജൂനിയ൪ സൂപ്രണ്ട് 0484-2360215
3 മേഖലാ ഓഫീസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ശ്രീ. വി. ജെ. ജോസഫ്. സീനിയ൪ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ. സോണി അലക്സ്. സീനിയര്‍ ക്ളാ൪ക്ക് 0481-2420117
4 മേഖലാ ഓഫീസ് പയ്യന്നൂര്‍ ശ്രീ. കെ. പി. ഹരികുമാര്‍. ജൂനിയ൪ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി. സനീറ. ഇ. ക്ളാ൪ക്ക് 0467-2213566
5 ബില്ലിംഗ് സെക്ഷ൯, കൊല്ലം ശ്രീ. മുബാറക് പി. എം. ജൂനിയ൪ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി. ഷീബ. എസ്. പി. സീനിയര്‍ ക്ളാ൪ക്ക് 0474-2741211
6 ഡോക്ക് ആ൯റ് റിപ്പയ൪ വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ ശ്രീ. സിനി. ബി. സീനിയ൪ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ. സനൂപ്. പി. എസ്. സീനിയര്‍ ക്ളാ൪ക്ക് 0477-2252213
 

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 1090. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2449773.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:39.


Language/Font problem?